Vraag nu online subsidie aan.

Wat gaat uw bijdrage worden?

Aanvragen voor subsidies worden per periode behandeld en beoordeeld. De voorstellen worden beoordeeld op inhoud en niet op volgorde van binnenkomst. De eerste termijn is inmiddels gesloten, de komende termijnen zijn: - tot 1 december 2019 - tot 1 maart 2020

Hero Image

Doelstelling


Deze regeling heeft ten doel om – in het kader van het stedelijk themajaar 2020 ‘Dordrecht 800 jaar Stad’ – activiteiten te subsidiëren, waarmee belangrijke historische, hedendaagse of toekomstgerichte momenten in Dordrecht worden gevierd met burgers en bezoekers en de levendigheid van de (binnen)stad wordt bevorderd.

Aanvrager


Subsidies kunnen worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen, met dien verstande dat subsidies groter dan € 20.000,- slechts kunnen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

Termijnen


Op grond van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht zijn er drie beoogde termijnen voor het indienen van de aanvraag:

 • Termijn 1: voor 1 oktober 2019
 • Termijn 2: voor 1 december 2019
 • Termijn 3: voor 1 maart 2020.

Het totale subsidieplafond bedraagt € 600.000,- voor de hele looptijd van deze regeling en valt in deelplafonds als volgt uiteen:

 • Termijn 1: € 250.000
 • Termijn 2: € 300.000
 • Termijn 3: € 50.000.

Criteria ten behoeve van subsidie Dordrecht 800


 • De activiteit moet een relatie hebben met het thema: ‘Wat maakt Dordrecht zo bijzonder?’
 • De activiteit dient bij te dragen aan een evenwichtig aanbod, zowel naar soort, doelgroep en uitstraling, als ook aan spreiding in tijd en plaats.
 • De activiteit is gericht op samenwerking en saamhorigheid in Dordrecht.
 • De activiteit moet een openbaar karakter hebben.
 • De activiteit moet plaatsvinden binnen de gemeente Dordrecht.
 • De activiteit moet plaatsvinden voor 1 januari 2021.
 • Om subsidie te verkrijgen moet aangetoond worden dat deze onontbeerlijk is om de activiteit te realiseren. De verhouding tussen de gevraagde bijdrage, de eigen inzet en het rendement voor de stad (publieks- en/of mediabereik) weegt mee bij het vaststellen van de toe te kennen bijdrage.
 • Om subsidie te verkrijgen moet aangetoond worden dat de activiteit haalbaar is en door de initiatiefnemers (en hun partners) gerealiseerd kan worden.